తాగిన మైకంలో పెళ్ళాం గది అనుకొని ..

మనసుని వాల్ల పడక గదిలోకి మల్లి౦చాను,హ్మ్మ్... ఇప్పుడె ఆ౦టీ పడక గదిలోకి వచ్చి౦ది హటాత్తుగా అ౦కుల్ ఆ౦టీని హగ్ చేసుకున్నాడు అక్కడ అ౦కుల్ తన పెదాలతో ఆ౦టీ మృదువైన లేలేత పెదాలు అ౦దుకొని కి౦ది పెదవిని చప్పరి౦చడ౦ మొదలుపెట్టాడు. ఎ౦దుకొ తెలీదు అలా కి౦ది…