జ్యోతిలక్ష్మి జ్యోతిలక్ష్మి


ఈ మగాళ్ళు ఎందుకు పుట్టారో అర్ధం కాదు..’ అంటూ చిరాకు గా కసురుకుంటూ జ్యొతిలక్శ్మి  తన హాస్తెల్ రోమ్ లొ కి వచింది.. ‘ఎం అయిందె మళ్ళి నీకు… ఎందుకు అంత కొపం మగ జాతి మీద నీకు??..’ జ్యొతిలక్శ్మి  రొం మెట్ కనికా అడిగింది.. ‘ఎం అవ్వలి.. వాళ్ళు వళ్ళ వంకర భుద్ది.. వంకర చేస్టలు..’ అని విసుక్కుంటు తన హండ్ బ్యగ్ ని బెడ్ మీద విసిరి తను బెడ్ మీద కుర్చుంది జ్యొతిలక్శ్మి .. ‘మళ్ళి యెవడన్న ఎం అన్న అన్నడ??..’ అని అడీగింది కావెరి.. ‘బస్ లొ ఒకడు వెనక నుంచి ఒకటె రుద్దుడు.. వాడి ..వాడి..ది.. చ్చి.. తలుచుకుంటుంటె కంపరం వస్తుంది..’ అన్నది జ్యొతిలక్శ్మి .. ‘నిజమె నే.. మగ్గళ్ళు మరీ మితి మీరి పొతున్నరు.. అవును.. ఎల వుంది.. ‘ఱుద్దుడు’..’ అని ఇంకొద్దిగ ఆట పటిస్తు అడిగింది కనికా.. ‘నోరుముయ్యవె.. నీ సిగ్గు లెని మాటలు… నువ్వు…’ అని కొపం గా చుసింది జ్యొతిలక్శ్మి ..

‘రొజు ఎదొ ఒక సంఘటన.. రేప్ లు.. మాన భంగాలు.. అమ్మయిలని వేధించటం.. అమ్మయిల జీవితాల తొ ఆడుకొవటం.. అసలు ..అసలు.. ‘అది’ అనేది లెక పొతె బాగుండు.. వళ్ళకి..’ అని తన కసి అంత తన మాటల్లొ కనపడెటట్టు చూపిస్తుంది జ్యొతిలక్శ్మి  .. ‘అమ్మొ.. అమ్మొ.. ‘అది’ లేక పొతె .. మన గతి ఎం కాను.. పొనిలెవె.. అందరు అల వుండరు.. వదిలెయి..’ అని కనికా సముదాయించింది.. ‘అది కాదె.. వళ్ళకి ‘అది’ మాత్రమే ఎందుకు మారుతుంది మనలని చుస్తె.. దానిని.. కోసి పరేయలి..’ అని ఇంకా కసి గచెప్పింది జ్యొతిలక్శ్మి .. ‘అమ్మ.. తల్లి… ఇప్పుడూ అంత పెనే చెసెటట్టు వున్నవు.. నాకు మాత్రం ‘అది’ అంటె పిచ్చి ఇస్తం.. నా బాయ్ ఫ్రెండ్ కి.. నాకు .. అదె దిక్కు మూడూవచ్చినప్పుడు..’ అన్నది కావెరి.. ‘నీకు నిజం గానె సిగ్గు లేదు.. నేను మన ఆడ జాతి మంచిగురించి ఆలొచిస్తుంటె.. నువ్వు.. చ్చి..’ అని విసుక్కుంది జ్యొతిలక్శ్మి .. ‘ఎంటే.. మన ఆడ జాతి.. మగాడికి.. మనకి..’అవి’ లేక పొతె ష్రుస్టి ఎక్కడిది.. నీకు మాత్రంలేడా.. బాయ్ ఫ్రెండ్.. నువ్వు మాత్రం వేయించు కోవా తన తో..’ అని కనికా అన్నది.. ‘కల్యాన్ అలాంటి వాడూ కాదు.. మేము ఎప్పుడూ హద్దులు మీర లేదు.. అయినా మా గురించి మాట్లాడె అర్హత నీకులేదు..’ అని జ్యొతిలక్శ్మి  గొడవకి దిగింది.. ‘అవునే.. నాకు యావ ఎక్కువే.. నన్ను వదిలేయి..’ అని కనికా అక్కడనుంచి లేచి వెళ్ళి పొయింది..

జ్యొతిలక్శ్మి  వాళ్లది ఒక చిన్న పల్లెటూరు.. చిన్నపుడె వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ ని వదిలి వెళ్ళి పోయాడు.. జ్యొతిలక్శ్మి  కి ఒక తమ్ముడూ వున్నడు.. అమ్మ తొ వాళ్ళ ఊరిలోనె చదువు కుంటున్నడూ.. జ్యొతిలక్శ్మి ని వాళ్ళ అమ్మ మీన పెంచి బాగ చదివించింది.. జ్యొతిలక్శ్మి  తన కుటుంబాన్ని పోషించుకోవటం కోసం హైదరబాదు లొ ఒక పెద్ద కంపని లొ ఉద్యోగం చెస్తుంది.. బాగానే సంపాదిస్తుంది.. జ్యొతిలక్శ్మి  ఆఫిస్ లొ నె పని చేసె కల్యాన్ తన కి దగ్గార అయ్యడు.. ఇద్దరు ఒకరిని ఒకరు ఇష్ట పడ్డరు.. కాని ఎప్పుడూ వారి హద్దులు దాటలేదు.. కల్యాన్ కి జ్యొతిలక్శ్మి  అంటె ఎంతో అభిమానం.. ప్రేమ.. కొద్దిగ స్థిర పడిన తరువాత వారి విషయం పెద్ద వాళ్ళకి చెప్పి పెళ్ళి చేసుకుందం అని ఆగారు.. ఇప్పుడూ జ్యొతిలక్శ్మి  ఒక ఉమెన్ స్ హాస్టెల్లొ వుంటుంది.. తన రూం మెట్ కనికా తన చిన్న నాటి ఫ్రెండే.. ఇద్ద రిది పక్క పక్క ఊర్లు.. కనికా కి కూడ హైదరబాదు లొ ఉద్యోగం.. ఇద్దరు అందగత్తెలే.. జ్యొతిలక్శ్మి  కొద్దిగ చామని ఛాయ, సూటిముక్కు, పెద్ద కళ్ళు, గుండ్రటి ముఖం తో నిగ నిగ లాడూతు ఉంటుంది.. కనికా ముట్టుకుంటె కంది పోయెలా తెల్లటి ఛాయ.. చిన్నికళ్ళు, లేత వళ్ళు.. ఇద్దరు చెక్కిన బొమ్మలా పుస్టి గా ఎక్కడ వుండాలిసినవి అక్కడ వున్నటు వుంటారు..

కనికా భొజనం చేసి వచింది.. జ్యొతిలక్శ్మి  కూడ స్నానం ముగించి రుం లొ కుర్చోని వుంది.. లోపలి కి వచ్చిన కనికా కొద్ది గకోపంగనే వుంది జ్యొతిలక్శ్మి  మీద.. ‘నా భొజనం అయింది.. నేను పడుకుంట్టునా.. అని తన బెడ్ మీద వాలి పోయింది కనికా.. జ్యొతిలక్శ్మి  కి మాత్రం ఆకలి వెయటం లేదు.. ఇంకా మగ జాతి మీద ద్వెషం నిండి వుంది తన మనసు అంతా.. జ్యొతిలక్శ్మి  కూడ ‘నాకుఆకలి లేదు ..’ అని లయిట్ ఆపేసి తన బెడ్ మీద పడుకుంది.. ఎంత సేపు అయినా జ్యొతిలక్శ్మి  కి నిద్ద్ర పట్టటం లేదు.. తన కోపం చల్లరటం లేదు.. మగ వాళ్ళ మీద.. వాళ్ళ మగ అంగం మీద.. కసి .. కోపం.. ఇంకా బస్ లొ ఎవడు తన గుద్ద కి మొడ్డ ఆనించిన సంఘటన మరవలేకపొతుంది.. ‘చ్చి.. అసలు.. దెవుడు.. ఈ మగ వాళ్ళకి ‘అది’ లేకుండ చెస్తే పీడ వదులుతుంది..’ అని తన లొ తాను మగ మడ్డల మీద కోపం కక్కుతు.. నిద్ద్రలోకి జారుకుంది..

ఫోన్ లొ అలారం మోగింది.. అప్పుడె తెల్లరిందా.. అని అతి కష్టం మీద కళ్ళు తెరిచింది జ్యొతిలక్శ్మి .. పక్కన కనికా తన బెడ్ మీద ఇంకా మొద్దు నిద్ర పొతూనే వుంది.. ‘ఛా.. ఈ మగ వాళ లోకం లొ మళ్ళీ ఇంకో రోజు.. అనుకుంటూ.. బెడ్ మీద నుంచి లేచింది.. రాత్రి ఏమి తిన లేదు కాబట్టి కడూపు మాడుతుంది జ్యొతిలక్శ్మి  కి.. నిద్ర మత్తులోనే కళ్ళు సగం తెరిచి తెరవకుండా.. బాత్రుం లోకి వెళ్ళి తన నైట్ పాంట్ చేతుల తో కిందికి లాగి.. కిందకి కాళ్ళ మీద కుర్చుంది ఉచ్చ పోయటానికి.. పడుకునే అప్పుడూ ప్యాంటి, బ్రా వేసుకోవటం అలవాటు లేదు.. ఉచ్చ పొయటానికి కళ్ళు మూసుకోనే పాసు వదిలింది.. కాని తన పూకు బాత్రుం ఫ్లోర్ మీద టైల్స్ కి తాకినట్టు అనిపిచింది జ్యొతిలక్శ్మి  కి.. ఎంటి అంత కింద కి కుర్చున్ననా.. అని కిందకు తన పూకువంకచూసుకుంది.. ఒక్క సారిగ తన నిద్ర మత్తు వదిలి.. షాక్ కొట్టిన దానిలా వెనక్కి పడిపోయింది.. సగం లొ ఆగకా పాసు అలాగే జివ్వున పైకి చిమ్మి కిందకు తన మీద పడుతుంది.. ఎలా ఆపాలో.. ఎలా పట్టుకోవాలో తెలియక షక్ కొట్టిన దానిలా అలాగే కింద పడీ వుంది జ్యొతిలక్శ్మి .. జ్యొతిలక్శ్మి  కళ్ళుపెద్ద గా అయ్యయి.. వోళ్ళంతా చెమట పటెసింది.. ఉచ్చ వస్తుంది.. పూకు లోనుంచి కాదు.. ‘మొడ్డ’లొ నుంచి.. తన మొడ్డ లోనుంచి.. జ్యొతిలక్శ్మి  కంగారు గా తన పూకు ని తడిమి చూసుకుంది వొంగోని మరి.. పూకు వుండాలిసిన దగ్గర మొడ్డ వుంది.. జ్యొతిలక్శ్మి  కి పుకు పొయి.. ఆ స్తానం లొ మొడ్డ వచ్చింది.. జ్యొతిలక్శ్మి  కి ప్రపంచం తల కిందుల అయినట్టు ఉంది.. ఎదొ గుర్థుకు వచ్చినట్టు తన చేతులు ఒక్కసారిగా తన సళ్ళ మీద వేసుకొనికొక్కుకుంది.. సళ్ళు వున్నయి.. మళ్ళి ఇంకొ సారి గట్టి గా నొక్కుకుంది, లేచి అద్దం ముందు నుంచోని తన టి షట్ పైకి లేపి తన సళ్ళ ని చూసుకుంది.. అవి సరిగ్గ నే వున్నయి.. మళ్ళి తన నైట్ పంట్ వైపు కిందకు చూసుంది.. కాని మళ్ళి తన మొడ్డ ను చూసుకునే ధైర్యం లేక.. ఆగి పొయింది.. తన ఉచ్చ తొ తడిసిన బట్టల తోనే బాత్రుం నుంచి బయటకు వచ్చింది.. కనికా ఇంకా నిద్ర పొతూనే ఉంది.. కనికా ని లేపుదాం అని తన బెడ్దగ్గరకు వేళ్ళి ఆగిపొయి, కనికా క్ఇ ఎం చెప్పలొ అర్ధం కాక లేపలెదు.. ఇది తనకు ఎందుకు జరిగింది.. రాత్రి బగానే వున్నను.. పాసు కూడ పొసుకున్న.. అప్పుడు నాకు పూకు ఉంది.. మరి రాత్రి కి రాత్రి ఎం జరిగింది??.. ఎందుకు జరిగింది??.. జ్యొతిలక్శ్మి  కి ఎమి పాలుపొవటం లేదు.. అసలు ఇది నిజమేన??.. లేక నేను కల కంట్టున్నన్నా.. అని తనను తాను గిల్లుకోని చుసుకుంది.. ‘అబ్బా..’ ఇది నిజమే.. మరి.. మరి..??? .. నిద్ర లొనే ఎదొ జరిగింది.. అని గబ గబ తన బెడ్ మీద పడి దుప్పటి కప్పుకొని కళ్ళు గట్టి గా ముసుకుంది.. కాని నిద్ర రావటం లేదు.. నిసబ్ధం.. అంత చీకటి.. తను మానవుని ప్రపంచం లొ లేను అని భావన..

నిసబ్ధాని ఛేధిస్తు.. కనికా మొబైల్ లొ అలారం మోగింది.. జ్యొతిలక్శ్మి  ఉల్లికి పడి.. కనికా ని చూసింది.. కనికా మెల్ల గా వొళ్ళు విరుస్తు లేచీ.. జ్యొతిలక్శ్మి  వైపు చూడ కుండానే బాత్రుం లొ కి వేళ్ళి 5నిమిషాల తరవాత వచ్చింది.. బయటకు వచ్చి రాఅగానె ‘ఎమే.. బాత్రుం అంత ఉచ్చ కంపు కొడుతుంది..’ అని జ్యొతిలక్శ్మి  ని అడిగింది.. జ్యొతిలక్శ్మి కి ఎం చెప్పలొ తెలియక కనికా వంక అమ్మయకం గా చుసింది.. ‘నేను స్నానానికి వెళ్ళుతున్న.. ఈ రోజు కొద్దిగా పని వుంది ఆఫిస్ లొ..’ అని కనికా బాత్రుం లొ దూరి స్నానం చేసి వచ్చింది.. జ్యొతిలక్శ్మి  రాతి బొమ్మ లా బెడ్ మీదే కదల కుండ కుర్చోని వుంది.. ‘ఎంటి ఆఫిస్ కి వెళ్ళవా??.. ఇంకా అలాగే కుర్చున్నవ్…’ అని తను బట్టలు మార్చుకుంటు జ్యొతిలక్శ్మి  ని అడీగింది.. జ్యొతిలక్శ్మి  ఎమి మాట్లాడ లేదు.. జ్యొతిలక్శ్మి  కి భాధ తన్నుకు వస్తుంది.. అయిన ఊపిరి బిగ బట్టి అలాగే కుర్చుంది.. రాత్రి అన్నదానికి అలిగింది లే అనుకోని కనికా గబ గబ తయారు అయ్యి.. హండ్ బ్యగ్ తీసుకోని బయటకు వెళ్ళపోతూ జ్యొతిలక్శ్మి  వంక చూసి ‘నిజంగానే వెళ్ళవా ఆఫిస్ కి..’అని అడిగిందికనికా.. జ్యొతిలక్శ్మి  కి ఒక్కసారిగా కట్టలు తెగిన నది లా కన్నిళ్ళు కారి పొయాయి.. అమ్మంతం గా కనికా ని వాటెసుకోని ఎక్కి పెట్టి ఏడుస్తుంది.. కనికా కి అర్ధం కాలేదు.. ‘ఎ.. జ్యొతిలక్శ్మి .. ఎం అయింది.. ఎందు కు ఏడుస్తున్నవ్.. అని జ్యొతిలక్శ్మి  కళ్ళు తుడిచింది.. ‘అమ్మ తమ్ముడూ గుర్థుకు వచ్చారా???.. ‘ అని ఒదారిస్తు అడిగింది. జ్యొతిలక్శ్మి  అడ్డం గా తల ఊపి తన దించుకుంది.. ‘మరి??..’ అని జ్యొతిలక్శ్మి  బుగ్గలు పట్టు కొని తల పైకి లేపింది కనికా.. జ్యొతిలక్శ్మి  నోరు తెరవ పొతున్నప్పుడూ బయట క్యాబ్ వాడూ హారన్ మోగిస్తున్నడూ.. జ్యొతిలక్శ్మి  ఎం చెప్పకుండ ఆగిపొయింది.. ‘నేను ఆఫిస్ కి లివ్ పెట్టమంటావా???.. ‘ అని జ్యొతిలక్శ్మి ని అడిగింది కనికా.. ‘వద్దు.. నువ్వు వేళ్ళు.. నేనుబాగానే వున్న..’ అని చెప్పి మళ్ళీ తన బెడ్ మీద కుర్చుంది జ్యొతిలక్శ్మి .. ‘సరె.. నెను తొందర గ వస్తను ఈ రొజు.. బయటకు వెళ్ళుదం..’ అని కనికా వెళ్ళీ పొయింది..

టైం 10 అయింది.. జ్యొతిలక్శ్మి  కి ఆఫిస్ నుంచి కాల్స్ మీద కాల్స్.. కల్యన్ కూడ కాల్ చెసాడు.. జ్యొతిలక్శ్మి  ఎవరి కాల్ తీసుకో లేదు.. ఏడిచి ఏడీచి నీరసం తొ కుర్చుంది.. కాని కుర్చునే విధానం మారింది.. కుర్చున్న ప్రతి సారితనతొడల మధ్య మడ్డ తగులుతుంది.. చాల చికాకు గా తన తొడలు విడతీసి.. అంటె మగ వాళ్ళు కుర్చున్నట్టు కుర్చుంది.. మళ్ళీ మొబైల్ లొ మెసేజ్ సబ్ధం.. ‘where are u??.. need zaber report urgently..’ అని మేనేజర్ నుంచి మెసేజ్.. జ్యొతిలక్శ్మి  లెచి తన ల్యాప్ టాప్ తీసి ఆ రిపొట్ ని మెయిల్ చెసింది.. దాని తొ పటు తన కి బాగోలేదు అని లీవ్ కూడ పంపింది.. చూస్తు చుస్తు మధ్యానం అయిపొయింది.. రూం లొ ఉన్న పళ్ళు తిని కుర్చుంది.. జ్యొతిలక్శ్మి  కి గుండె వేగం పెరిగింది.. ఎందుకంటె మళ్ళి పాసు వస్తుంది.. ఆపుకొలేకపొతుంది.. చేసెది లేక బాత్రుం లొ కి వెళ్ళి తన ప్యంట్ కిందికి లాగింది.. జ్యొతిలక్శ్మి  మొడ్డ లోనుంచి జివ్వున ఉచ్చ బయటకు వస్తుంది.. ఉచ్చ అటు ఇటు పడూతుంది.. మెల్ల గా తన రెండూ వేళ్ళతొ తన మొడ్డను పాసు గురి చూసి పడెటట్టు పట్టుకుంది.. పాసు రావటం ఆగిపొయింది.. క్షణం కూడ ఆలస్యం చేయ కుండ తన ప్యంట్ ను పైకి లేపి బయటకు వచేసింది.. రాత్రి , ఈ రోజు ఏమి తినక పోవటంతొ పైగ ఏదిచి ఏడీచి నీరసంతొ జ్యొతిలక్శ్మి  కి నిద్ర పటేసింది..

తలుపు కొడుతున్న సబ్దం తొ ఉల్లికి పడీ లేచింది జ్యొతిలక్శ్మి .. కనికా బయట నుంచి అరుస్తుంది.. టైం 6 దాటింది.. జ్యొతిలక్శ్మి  ఒక్క క్షణం అంత మరిచిపొయి.. తలుపు తీయటానికి లేచింది.. అప్పుడు గుర్థుకు వచింది జ్యొతిలక్శ్మి  కి తన మొడ్డ గురించి.. మళ్ళి భయం భాధ ముంచుకు వచ్చింది.. తన మొడ్డను అనుమానం తొ తడుము కోని చూసుకుంది.. తన మొడ్డ తన తొనేవుంది.. నీరసించి పొయింది జ్యొతిలక్శ్మి .. కనికా అరుపులకి వేళ్ళి తలుపు తీసింది.. ‘ఎం చెస్తున్నవే.. ఇంత సేపు..’ అని లోపలకి వస్తు కనికా తన బ్య్యగ్ ని పక్కన విసిరి జ్యొతిలక్శ్మి  ని అడిగింది.. జ్యొతిలక్శ్మి  మల్లి మౌనం..

కనికా : ‘అసలుఎం అయిందే నీకు.. ఎందు కు ఇలా వున్నవ్??’

జ్యొతిలక్శ్మి  : ‘కనికా..’ అని తనను అత్తుకుంది..

కనికా : ‘అసలు ఎం జరిగిందో చెప్పు..’

జ్యొతిలక్శ్మి  : ‘అది.. ఎలా చెప్పలొ తెలియటం లేదు..’

కనికా : ‘కొంప తీసి కల్యాన్ కడుపు చేసాడా??..’

జ్యొతిలక్శ్మి  : ‘అబ్బ.. ప్లిజ్.. నన్ను ఇంకా హింసించకే.. అలాంటిది ఎమి కాదు..’

కనికా : ‘మరి??…’

జ్యొతిలక్శ్మి  : ‘నీకు ఎలా చెప్పలొ.. ఎం చెప్పలొ.. నువ్వు ఎమ్ అంటావో..’

కనికా : ‘నేను నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ని.. నీగురించి నాకు అంతా తెలుసు.. నువ్వు ఏ తప్పు చెయవు.. ఎం భయం లేదు చెప్పు…’

జ్యొతిలక్శ్మి  గబ గబ లేచి తలుపు లాక్ చేసి కనికా ముందు కుర్చుంది.. జ్యొతిలక్శ్మి  కి చెమటలు మొదలు అయ్యయి.. చేతులు వణుకుతున్నయి..

జ్యొతిలక్శ్మి  : ‘నిన్న రాత్రి.. నేను పడుకున్నప్పుడూ నేను బాగానే వున్నను.. ఉదయంలేచిన తరువాతా…’ అని ఆగి పొయింది..

కనికా : ‘ఆ.. లేచిన తరువాత ???.. ఎం జరిగింది???..’

జ్యొతిలక్శ్మి  : ‘అది.. అది.. నాలొ మార్పు వచ్చింది..’

కనికా : ‘మార్పా… నువ్వు నన్ను టెంషన్ పెట్టకు.. క్లెయర్ గా చెప్పు..’

జ్యొతిలక్శ్మి  : ‘మరి.. ఉదయం లేచి చూసుకుంటె.. నాకు .. నాకు అది లేదు..’

కనికా : ‘ఎం చుసుకుంటె.. ఎది లేదే.. ఎంటె నీ మాటలు.. నాకు అర్ధం కావటం లేదు..’

జ్యొతిలక్శ్మి  : ‘అదేనే.. నా పూకూ.. ‘

కనికా : ‘హా..హ..హ.. ఎంటి ఎంటి మల్లి చెప్పు మల్లి చెప్పు..’ అని కనికా గట్టి గట్టి గా నవ్వింది..

జ్యొతిలక్శ్మి కి చిరేత్తి పొయిందికనికా నవ్వు చూసి.. కనికా భుజాలను గట్టి గ పట్టు కొని.. నవ్వుతున్న కనికాని అరిచింది..

జ్యొతిలక్శ్మి  : ‘నీకునమ్మకం లేదా… చూడూ.. అని తన ప్యంట్ లాగ పొయింది..

కనికా : ‘ఎ..ఎ.. ఎం చెస్తున్నవ్..’ జ్యొతిలక్శ్మి  అంత ఖచ్చితం గా చెప్పుతుంటె కనికా కొద్ది గా సీరియస్ కి వచ్చి జ్యొతిలక్శ్మి  ని చూసింది..

జ్యొతిలక్శ్మి  : ‘అవునే కనికా.. నీకు నవ్వు రావచ్చు.. కాని ఆ భాధ భరిస్తుంది నేను.. నాకు తెలుసు.. నేను చెప్పెది అభద్దం అయితె నా అంత కన్న ఆనందం ఇంక లేదు..’ అని జ్యొతిలక్శ్మి  ఏడుస్తు బెడ్ మీద కుర్చుంది.. కనికా : ‘జ్యొతిలక్శ్మి … నువ్వు వింత వింత మాటలు చెప్పుతుంటే నవ్వు రాదా..’

జ్యొతిలక్శ్మి  : ‘నీన్ను ఎల నమ్మిచాలి..’ వస్తున్న ఏడుపును ఆపుకోని.. ధైర్యం ని కూడ కట్టు కోని ఎదొ నిర్ణయం తీసుకునట్టు లేచి కనికా ముందు నుంచుంది.. కనికా మంచం మీద కుర్చొని వుంది.. కనికాకి ఎదురుగా నుంచోని..

జ్యొతిలక్శ్మి  : ‘నువ్వునమ్మవు కద..’ అని కనికా చేయిని పట్టు కోని తన మొడ్డ మీద ఆనిచ్చింది జ్యొతిలక్శ్మి ..

కనికా ‘నా చెయ్….’ అంటు తన చేతికి తగిలిన స్పర్సకు నివ్వెరెపొయి.. తన చేతి ని ఠక్కున వెనక్కి లాక్కొని బెడ్ మీద కి వెనక్కి పడిపొయింది.. ‘జ్యొతిలక్శ్మి ….’ అని కనికా మెల్లగ లేచి నుంచుంది.. జ్యొతిలక్శ్మి  అవును అన్నట్టు తల నిలువున ఊపి తన రెండు అరిచేతుల తొ మొఖం దాచుకొని ఏడవటం మొదలు పెట్టింది..

కనికా : ‘అసలు.. ఎంటిదే.. నీ.. పూ.. ఎలా… ఎం అయిందె.. ఎందుకు ‘

జ్యొతిలక్శ్మి  : ‘నాకూ.. తెలియదు… నిన్న నైట్ పడూకునే ముందు పాసుకు వెళ్ళను అప్పుడూ బాగనే వుంది.. నాకు .. నాకు ఏమి అర్ధం కావటం లేదుకనికా..’ అని కనికాని వాటెసుకుంది..

కనికా : ‘ఏడవకు.. మనం డాక్టర్ దగ్గరకి వేళ్ళు దాం పద..’

జ్యొతిలక్శ్మి  : ‘ అమ్మొ వద్దు.. అంత కన్న సిగ్గు తొ చచ్చిపొతాను.. అయిన ఎవరు నమ్మరు.. నేను చెప్పెది.. నిన్న నైట్.. మగ వారి మొడ్డల ను తిట్టు కుంటు పడుకున్న.. తెల్లవారి లేచి చుస్తె .. ఇలా..’

కనికా : ‘అంటె.. సాపమా???…’

జ్యొతిలక్శ్మి  : ‘ప్లిజ్ కనికా.. అలాంటి మాట అనవద్దు .. నాకు ఇంకా భయం వెస్తుంది..’

కనికా : ‘నువ్వు సరిగ్గ చూసుకున్నవ??..’

జ్యొతిలక్శ్మి  : ‘రెండు సార్లు..’

కనికా : ‘నేను ఒకటి అడగనా..’

జ్యొతిలక్శ్మి  : ‘మ్ …’

కనికా : ‘నేను ఒకసారి చూడన.. ‘ అని మెల్లగ అని.. ‘ఎం లెదు.. నువ్వు కాకుండ వేరె వళ్ళు అయితె పరిసీలించి చూడవచ్చు కాదా అనీ..’ అని సాగ దీసింది..

జ్యొతిలక్శ్మి  : ‘ఎమొ.. నాకు దానిని చూడటం అంటె … భయం.. భాద..’

కనికా : ‘ఎం భయం లేదు.. నేను వున్న గా.. అసలు దానిని చుస్తె కద తెలిసేది.. అసలు విషయం ఎంటొ..’

జ్యొతిలక్శ్మి  : ‘అంతె అంటావా..’ అని అమాయకం గా అన్నది

కనికా: ‘అంతె…’

జ్యొతిలక్శ్మి  కనికా ముందు నుంచోని కంగారు పడుతుంది.. తన ప్యంట్ కింది కి జరప టానికి.. జ్యొతిలక్శ్మి  చేతు లు తన ప్యంట్ యెలాస్టిక్ మీద వేళ్ళయి.. తడపడుతునే.. కొద్దిగ కిందికి జరిపింది జ్యొతిలక్శ్మి .. కనికా కళ్ళు పెద్దవి అవుతున్న యి.. జ్యొతిలక్శ్మి  కొద్ది గా లగి.. ‘నా వల్ల కావటం లేదు కనికా..’ అన్నది.. ‘పొని.. నేను లాగేనా ..’ అని మొహమాట పడుతునట్టు అడిగింది కనికా.. ‘వద్దు.. వద్దు.. నేనే.. చూపిస్తా..’ అని మళ్ళి తన ప్యాంట్ ఇంకొంచం కిందికి లాగింది జ్యొతిలక్శ్మి .. అప్పట్టికే ప్యంట్ లోనుంచి పైకి ఒదును కనపడుతున్నది కనికా కి.. ఫ్రెండ్ కి జరిగిన దాని కంటె.. తన చూడ పొతున్న దాని మీదె ఎక్కడొ తెలియని ఉత్సాహం కలుగుతుంది కనికా కి.. జ్యొతిలక్శ్మి  ప్యంట్ కిందికి వస్తున్న కొద్ది … కనికా కి జ్యొతిలక్శ్మి  ఆతులు కనపడ్డయి… 15.. 20 రోజులు అవుతుంది అనుకుంటా గొరిగి, అర ఇంచు కన్న పెద్దవిగా పెరిగిఉన్నయి.. కనికా కి గుండె వేగం గా కొట్టు కుంటుంది.. జ్యొతిలక్శ్మి  పరీస్తితి కూడ ఇంచు మించు.. అలాగే వుంది కాక పొతె భయం, భాధ కూడా.. జ్యొతిలక్శ్మి  ప్యాంట్ యెలాస్టిక్ ని ఏదొ అడ్డు కున్నట్టు మోడ్డ మొదలు భాగం దగ్గర కొద్ది గా ఆగి కిందకు జరిగింది.. కనికా కళ్ళు మరింత పెద్దవి అయ్యయి.. టెంషన్తొ కనికా మొడ్డ మీద నుంచి చూపు తిప్పటంలేదు.. జ్యొతిలక్శ్మి  ఇంకొంచం కిందికి లాగింది.. బిగుతుగా వున్న జ్యొతిలక్శ్మి  ప్యాంట్ యెలాస్టిక్ ని తన్ని జ్యొతిలక్శ్మి  మొడ్డ స్ప్రింగ్ లేచినట్టు లేచి కనికా కళ్ళ ముందు కదులుతుంది.. జ్యొతిలక్శ్మి  సిగ్గు తొ తన మొడ్డను కనికాకి చూపుతూ తన కళ్ళు గట్టిగా మూసుకుంది.. జ్యొతిలక్శ్మి  మొడ్డను చూడగానే కనికా నొట మాట లేదు.. కనికా చేతి వేళ్ళు తనకు తెలియకుండానే తన పెదవుల మీద కి వచ్చాయి.. ‘జ్యొతిలక్శ్మి .. ఇది..ఇది..నిజన్ గనే మొగ వాళ్ళ మొడ్డ…’ అని జ్యొతిలక్శ్మి  వంక చూసింది.. అవునుఅనట్టు జ్యొతిలక్శ్మి  కూడా తల ఊపింది.. ‘జ్యొతీ… నీకు వట్టలు కూడా వున్నయి..’ అని ఎదొ కనుక్కున దానిలా గట్టిగ అన్నది.. జ్యొతిలక్శ్మి  ఇప్పటి వరకు వట్టల గురించి ఆలొచించనేలేదు.. కనికా అన్నవెంటనే.. జ్యొతిలక్శ్మి  కొద్ది గా వొంగోని తన వట్టలుచూసుకుంది.. జ్యొతిలక్శ్మి  మొదటి సారి తన మొడ్డను భయం లేకుండా చూడటం.. కనికా చేయి తన ప్రమేయము లేకుండానే.. జ్యొతిలక్శ్మి  సుల్ల ను తాకింది.. జ్యొతిలక్శ్మి  ఒక్కసారిగా ముడుచుకుంటు.. కనికా నుంచి దూరం గా జరిగి తన ప్యాంట్ పైకిలాకుంటూ.. ‘ఎం చెస్తున్నవే నువ్వు..’ అని కనికాని అడిగింది.. ‘ఆ.. అది.. అది నిజంగానె సుల్ల కాదా ని తెలియ వద్దు..’ అని ఎదురు ప్రస్న వేసింది.. ‘ఎమొ నే కనికా.. నా జీవితం అయిపొయింది.. నేను నాసనం అయిపొయాను.. ఇక నాకు మరణమే గతీ.. ‘ అంటూ మొదలు పెట్టింది జ్యొతిలక్శ్మి .. ‘పిచ్చి పిచ్చి వాగుడూ ఆపు.. నువ్వు లెక పొతె.. అమ్మ తమ్ముడుని యెవరు చూసుకుటరు.. నాకు తెలిసిన డాక్టర్ దగ్గరకి వెళ్ళుదాం.. మగ వాళ్ళూ ఆడవళ్ళగా.. ఆడవాళ్ళు మగ వాళ్ళు గా మారుతున్న ఈ రోజుల్లొ .. ఇది సొలుషన్ లేని ప్రస్న కాదు.. మనం అన్ని ప్రయ్త్నిదాం..’ అని సముదాయించింది కావెరి.. ‘ప్లిజ్ కనికా.. దాక్టర్ దగ్గరికి వద్దు.. అది తెలిసిన డాక్టర్.. నా వల్ల కాదు.. కావలంటె నేను ఇలా గే బతికినంత కాలం బతుకుతాను.. కాని సిగ్గు విడిచి నేను.. నేను..’ అని కన్నిళు పెట్టుకుంది జ్యొతిలక్శ్మి .. ‘సరె .. సరె.. తెలిసిన డాక్టర్ వద్దు.. ఎ బెంగులురు ఒ.. ముంబై ఒ.. వెళ్ళుదాం.. అంత డబ్బైనా ఖర్చు పెట్టుదమ్మ్. నువ్వు భయపడకు.. నేను నీతొ వుంటాను..’ అని కనికా అన్న మాటలకి జ్యొతిలక్శ్మి  లొ కూడ కొద్ది గ ధైర్యం వచ్చింది..

ఇద్దరు భొజనంచేసి పడుకున్నరు.. జ్యొతిలక్శ్మి  కి కనికా మాటలకి కొద్ది గా ఊరట లా అనిపించి నిద్ర లొకి జారుకుంది.. కాని కనికా పరీస్తితి వేరెలా వుంది.. జ్యొతిలక్శ్మి  కి ధైర్యం ఇతె చెప్పిందికాని.. తన కళ్ళ ముందు నుంచి జ్యొతిలక్శ్మి  మొడ్డ మాతరం వెళ్ళటం లేదు.. బాగ బలిసి వుంది..జ్యొతిలక్శ్మి  మొడ్డ.. మూడూ అంగుళాళు పై వుంటుంది అనుకుంటా.. పుస్టి గా లేతగా బలిసిన మొడ్డ మీద నరాలు తెలుతునట్టు ఉంది.. తడీ చీర లోపల దాగిన ఆడదాని అందాలులా లేత చెర్మం లొపల సుల్ల గుండు కప్పి గుండు వంకలు కనప్డుతున్నై కనికా కి.. కావెరి నోటి లో లాలాజలం ఊరుతుంది.. జ్యొతిలక్శ్మి  ని చూసింది .. తను మంచి నిద్ర లొ వుంది.. అందం గా కనపడుతుంది.. ఇప్పుడు జ్యొతిలక్శ్మి  ఒక స్నెహితురాలు గా కంటె ఒక కొత్త వ్యక్తి కనపడుతుంది కనికా కి.. మెల్లగా తన చేతులు తన రెండు తొడల మధ్య పోనిచింది కనికా.. జ్యొతిలక్శ్మి  ని చూస్తూ.. తన పూ బూంది ని నలుపుకుంటు.

Inline
Inline